شرکت کیمیا نبات جنوب

کودهای سولفات لاگون

Logo-Lagon

کودهای سولفات لاگون


یکی از مشکلات مهم و محدود کننده رشد در خاکهای ایران قلیایی بودن آنها می باشد. کودهای سولفاته علاوه بر تأمیـن گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی یکی از عوامل اصلـی در تامین عناصر میکروالمنت برای گیاهان می باشد. استفاده از کودهای سولفاتـه نقش بسیار مهمی در میـزان تولید و کیفیت محصول زراعی و باغی دارد.

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png