شرکت کیمیا نبات جنوب

کلات آهن ۶٪ لاگون

Logo-Lagon

کلات آهن ۶٪ لاگون


کود میکرو گرانول آهـن لاگون، حـاوی ۶ درصـد آهن قابـل جـذب برای گیاهان می‌باشـــد که بـا عامـــل کلات کننده EDDHA ، کلات شــــده اسـت. این ترکیـب در دامنـــه کاملا پایدار بوده و برای گیاهــان قابـل جذب می‌باشد.که با درصد ایزومر اورتو – اورتو ۴/۸ % در خاک‌های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشنــد ، دارای اثر بخشی بسیارخوبی می باشد. کمبـود آهن به شکل کلروز بین رگبرگی در برگهای جوان خود را نشان می دهد. آهن به عنوان مهمترین عنصر ریز مغــــذی در گیاهان مطرح می باشـد که بیشترین وابستگــی جذب را نسبت به pH خاک داراست و در خاک های قلیایی بشـدت جــذب آن دچار مشکل می شود.

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png